Individuele ontgassings service
voor alle industrieën

Veilig en conform het geldende EU en lokale recht

Grafik Produktionsanlage mit Stationen für mobile Entgasung

Al meer dan tien jaar ontgassen we alle soorten tanks, reservoirs en leidingen om ze opnieuw te kunnen gebruiken, te ontladen of te beladen. We bereiden de voorbereiding op stilstanden en onderhoud voor en bieden vervangende systemen aan. De in heel Europa geldende strikte voorschriften nemen wij daarbij altijd in acht. Zo waarborgen we de veiligheid van mensen en installaties en helpen we storingen of productieverlies in uw bedrijf te vermijden.

 

Klantgerichte ontgassing en emissiereductie

Olie⁃ en gasindustrie

Verbranding van koolwaterstoffen

Afgaande op actuele prognoses zal het wereldwijde verbruik van aardgas en aardolie stijgen, alsook de behoefte aan milieubesparende producten en technologieën. Tegelijk moeten raffinaderijen en de verwerkende industrie voldoen aan strikte wettelijke voorschriften. Met onze mobiele installaties spelen we precies op deze behoeften in. We zorgen ervoor dat uw tanks en reservoirs, ongeacht het type, kosten⁃ en tijdefficiënt worden ontgast. Alle koolwaterstoffen en koolwaterstofverbindingen (CH, C1 – C9+n) worden conform de wet van emissiereductie verbrand. We bereiden uw installaties voor op stilstanden en onderhoudsbeurten en zorgen voor vervanging van VRU’s, fakkelinstallaties en gaspendelsystemen. Op die manier helpen we u om uw processen vlot te laten verlopen, de kosten laag te houden en de emissies te reduceren.

Petrochemische en chemische industrie

Verbranding van koolwaterstofverbindingen en oplosmiddelen

Als bijzonder energie⁃intensieve sector gebruikt de chemische industrie koolstof niet alleen als essentiële basis voor haar producten, maar ook voor de energiewinning. De lijst met schadelijke stoffen die tijdens de productieprocessen ontstaan, is dan ook lang: ethyleen, propyleen, methanol, ammoniak, butadeen, benzeen of styreen, om slechts enkele te noemen. Door deze vele verschillende gassen en gasmengsels onderscheidt de sector zich van andere industrieën.

Met z'n speciaal voor de chemische industrie ontwikkelde technologie biedt ENDEGS een snelle en efficiënte oplossing voor de verbranding van vluchtige organische verbindingen (VOC) en luchtverontreinigende stoffen (HAP). De prestaties van onze installaties is opschaalbaar, zodat ook gassen zoals butaan of propaan bijzonder efficiënt kunnen worden verbrand. Op deze manier helpen we u om uw processen soepel en efficiënt vorm te geven, de kosten laag te houden en niet in de laatste plaats om het milieu te beschermen.

Levensmiddelenindustrie

Verbranding van hexaan

Bij de productie van oliën in de levensmiddelenproductie wordt hexaan gebruikt. Deze vluchtige vloeistof is schadelijk voor de gezondheid, bij een bepaald luchtvolume aandeel vormt ze explosieve mengsels. Wanneer reservoirs uit de productie weer worden gebruikt of moeten worden gerepareerd, zuigen we de restdampen af, bereiden we de tanks op de reiniging en begeleiden ze met de eindreiniging. Daarbij voeren we metingen van de schadelijke stoffen uit en adviseren we u wat betreft emissieprognoses en berekeningen.

Meststoffenindustrie

Verbranding van ammoniak

Het bij de productie van meststoffen verwerkte gas ammoniak is een stof die reeds bij geringe concentraties schadelijk voor de gezondheid is.

Wanneer tanks buiten bedrijf worden genomen, halen we de resterende NH3⁃volumes eruit en verbranden de dampen met behulp van onze speciale verbrandingsinstallatie. Advies over het volledige proces en over de her⁃ingebruikname van uw reservoirs behoort eveneens tot onze service.

Een flexibel systeem voor alle toepassingen

Ontgassing van tanks, mobiele tanks en vacuümwagens*

* Beschermd door een Europees patent

Ontgassing van zee⁃ en binnenschepen

Ontgassing als voorbereiding op raffinaderijstilstanden

Vervanging van VRU’s of VPS voor weg / spoor / schip

Ontgassing van cryo⁃ en druktanks

Ontgassing van bedrijfs⁃ en afstandsleidingen